Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) az Euro-Kuchen Kft. (1141 Budapest, Bonyhádi út 1.; Cg.01-09-949725  a továbbiakban: Üzemeltető, avagy Tortacentrum) által üzemeltetett http://www.tortacentrum.hu, valamint aloldalain elérhető online áruház szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztrációval illetve a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Euro-Kuchen Kft. között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Az Euro-Kuchen Kft., mint a tortacentrum.hu online áruház üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Tortacentrum rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az online áruház erre a célra szolgáló felülete, a Tortacentrum által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a felhasználói fiókban megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1. Regisztráció

A Tortacentrum által működtetett online áruház szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • 14. életévét betöltött kiskorú személy, ám saját keresettel önállóan rendelkezik a Tortacentrum által működtetett online áruház használata során, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Tortacentrum, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Tortacentrum online áruházának használatából kizárni.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven és nem egyezhet meg az Euro-Kuchen Kft. által nyilvántartott felhasználónévvel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a Tortacentrum jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

A Tortacentrum az alábbi adatkezelési és regisztrációs folyamatokat alkalmazza az online áruházban szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók és a felhasználók tranzakcióinak biztonsága érdekében:

1/1. A regisztrációt követően a Felhasználó online leadott rendelései csak telefonos visszajelzést követően válnak érvényessé. A Tortacentrum minden esetben a telefonos érvényesítést követően kezdi meg a rendelés teljesítését.

1/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok és tranzakciós adatai az úgynevezett személyes profilban kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes profiljába átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

1/3. A Felhasználó saját személyes profiljából nem, de telefonos illetve elektronikus levélben történő megkeresés által kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését, mely így a Tortacentrummal létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi, ha a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 30 nap alatt (felmondási idő) a Tortacentrum ügyfélszolgálatán, a Kapcsolatfelvétel menüben nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Tortacentrum akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Tortacentrum felé, illetve minden tranzakciója lezárásra került (nincs folyamatban tranzakció), illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználási jogai szünetelnek, így regisztrációhoz kötött cselekményeket nem végezhet. A regisztráció végleges törlését követően a Felhasználó számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait a Tortacentrum köteles megőrizni, a Tortacentrum adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata alapján.

2. Díjak és számlázás, személyes profil megszüntetése

 • Díjmentes szolgáltatások: regisztráció, email ismertetők és hírlevelek, vásárlás, értékelés, hozzászólás
 • Díjköteles szolgáltatások: A Tortacentrum fenntartja magának azt a jogot, hogy a Tortacentrum online áruház egyes szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díjakat számoljon fel. Az ilyen típusú szolgáltatások listája és a szolgáltatások díjtételei és az egyes díjtételek külön szabályai a Tortacentrum aktuális díjszabásában tekinthetőek meg.

2/1. A Tortacentrum jogosult az aktuálisan közölt táblázat díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban köteles felhasználóit tájékoztatni, legalább 15 naptári nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően.

2/2. A Tortacentrum online adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást, egy virtuális számlát (personal account-ot) vezet a felhasználók sikeres tranzakcióiról.

A rendszer folyamatosan számlálja és nyilvántartja a sikeres illetve sikertelen vásárlásokat és kiszállításokat, valamint az egyéb díjköteles szolgáltatások igénybe vétele után fizetendő díjtételeket. A számlát (amennyiben előzetesen igénybejelentés történt: az áfás számlát) a rendelés kézbevételekor a futár által juttatjuk el a Felhasználóhoz. A kiszámlázás időpontjában a Felhasználó automatikus értesítést kap a kiszámlázás tényéről. Az értesítést a Tortacentrum elektronikus úton, a Felhasználó felhasználói fiókjában megadott e-mail címre küldi ki. A kiküldött értesítő tartalmazza a kiszámlázott tételek felsorolását, valamint a számlázással és szállítással kapcsolatos információkat.

A Tortacentrum elektronikus számlát csak adminisztrációs illetve értesítési jelleggel készít. Az elektronikus számla és a papíralapú számla az aktuális, az online vásárlás befejezésekor irányadó díjtáblázat alapján kalkulált díjakat tartalmazza. A Tortacentrum papíralapú, nyomtatott számlát készít, mely alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére történő bemutatásra. Ezért a Felhasználónak, mint adóalanynak a papíralapú számlát az elévülési idő végéig meg kell őriznie.

2/3. A kiállított számlák kiegyenlítése a teljesítési napja a Tortacentrum futáránál lehetséges.

A számla kiegyenlítése csak készpénzzel történhet.

2/4. Az elektronikus értesítő elszámolással kapcsolatos módosítási igényeket a Felhasználó (pl. meghiúsult tranzakciók kiszámlázott díjtételei, tévesen kiszámlázott díjtételek) a rendelés leadását követő 24 órán belül jelentheti be. Ennek elmulasztása esetén további egyeztetésre, számlareklamációra nincs lehetőség. Ezen felül a Tortacentrum nem köteles figyelembe venni a rendelést visszaigazoló ügyfélszolgálati telefonhívást követően hozzá beérkező, fentiekhez hasonló módosítási igénnyel rendelkező Felhasználói kéréseket sem.

2/5. Amennyiben a Tortacentrum által kiállított számla rendezésére nem kerül sor a rendel termékek kézbesítésekor, a Tortacentrum megtagadja a termékek Felhasználónak történő átadását. A meghiúsult tranzakciót követő 2. napon fizetési felszólítást küld email üzenet formájában a Felhasználónak. A fizetési felszólításban megjelölt további 7 napos fizetési határidő teljesítésének hiányában a Tortacentrum a Felhasználó felhasználói jogosultságait ideiglenes tiltás alá helyezi, amiről email üzenet formájában tájékoztatja a Felhasználót. A jogosultságok tiltásának feloldására kizárólag a kötelezettségek rendezését követően kerülhet sor. A második fizetési felszólításon szereplő fizetési határidő túllépésének 7. napján a fennálló kötelezettségeket a Tortacentrum követelésbehajtó partnernek adhatja át behajtásra. A követelésbehajtás költségei a nem fizető ügyfelet terhelik, amelyek a követelésbehajtó partner által kibocsátott számlán jelennek meg terhelésként. A követelésre átadott összeget kizárólag a követelésbehajtó partnernek az általa kiállított számla alapján lehet kiegyenlíteni! A követelésbehajtás eredménytelensége esetén a Tortacentrum bírósági úton érvényesítheti követelését.

Fizetési felszólítást a Tortacentrum a Felhasználó által a regisztrációs adatoknál megadott e-mail címre, vagy a vásárláskor megadott mobiltelefonszámra küldött SMS-ben tesz meg, mely írásbeli értesítésnek minősül.

A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a Tortacentrum székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Felhasználási Feltételekre és a Tortacentrum által működtetett online áruházban a magyar jog irányadó, kivéve, ha a felhasználók egymás közötti tranzakciójuk során más joghatóságot kötnek ki.

3. Felhasználói kötelezettségek

Eladás

A Tortacentrum által működtetett online áruházban a terméklapon feltüntetett árak bruttó árak.

3/1. A Felhasználónak a Tortacentrum által működtetett online áruházban leadott rendelései szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek.

Vásárlás:

3/2. A tranzakció lezárását követően az Felhasználó és a Tortacentrum között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a Felhasználó, mind az Tortacentrum köteles teljesíteni és betartani, vagyis az Tortacentrum köteles a felkínált terméket/szolgáltatást az előre meghatározott áron a Felhasználónak értékesíteni, a Felhasználó pedig, a Tortacentrum szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást az előre meghatározott áron és a rendeléskor meghatározott szállítási címen megvenni és átvenni. Amennyiben a Felhasználó a terméket nem veszi át illetve a termék/szolgáltatás ellenértékét nem rendezi a Tortacentrum felé, akkor a Tortacentrum a további intézkedéseket és teendőket illetően jelen ÁFF. 2/5.-ös pontjában leírtaknak megfelelően jár el

3/3. A Tortacentrum, biztonsági okok miatt korlátozhatja a Felhasználó vásárlási jogosultságait (vásárlási limit). Vásárlási limit fennállásáról és alkalmazásáról a Felhasználó megfelelő tájékoztatást kap akkor, ha adott tranzakcióját vásárlási limit miatt nem teljesítheti. Egyben a Tortacentrum a vásárlási limit feloldásának módjáról is tájékoztatja a Felhasználót.

4. A Tortacentrum, mint szolgáltató felelőssége

4/1. Az online áruház működtetését a Tortacentrum szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. A Tortacentrum semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online áruházban elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Amennyiben az online áruházban a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Tortacentrum által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Tortacentrum érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Tortacentrum jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Tortacentrum nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Tortacentrum az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

5. Korlátozások

5/1. A Tortacentrum fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Tortacentrum jogosult a Felhasználó regisztrációját határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

5/2. A Tortacentrum fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely a Tortacentrum értelmezése szerint ellenkezik az online áruház megfelelő használatával vagy az alábbi kritériumok szerint a Tortacentrum szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

az információ semmilyen kapcsolatban nem áll a Tortacentrummal (csakúgy, mint felhasználói vélemények a felhasználókról vagy visszajelzés, amely kapcsolatba hozható olyan kereskedelmi tranzakciókkal, amely nem a Tortacentrumon keresztül történt);

információ, amely linket, elérhetőséget biztosít más oldalakhoz, képekhez;

információ, amely tartalmazza a felhasználók személyi azonosító adatait vagy ezek közzétételére buzdít (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét);

információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;

információ, amely egy felhasználó által kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;

információ, amely a Tortacentrummal kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló paramétereire irányul.

6. Moderálási alapelvek a Tortacentrum termékeinek értékelését, és a termékekhez való hozzászólást engedélyező rendszerében

6/1. A Tortacentrum termékeinek értékelését és a termékekhez való hozzászólást engedélyező rendszere elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a felhasználók megoszthassák egymással a Tortacentrum szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatos tapasztalataikat. A Tortacentrum fent említett rendszerébe beküldött értékelések és hozzászólások az alább felsorolt alapelveknek megfelelően kerülnek moderálásra. A Felhasználó értékeléseit és hozzászólásait a moderálási alapelvek elolvasása után, és annak betartása mellett köteles közzé tenni!

6/2. Mindezek alapján nem megengedett tevékenységnek minősül a Tortacentrum termékeinek értékelését, és a termékekhez való hozzászólást engedélyező rendszerében:

 • Regisztrált felhasználó anonimitását felfedő személyes adatokat (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség (Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb), bankszámla szám, egyéb) közzétevő hozzászólások megjelentetése,
 • Agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások közlése, a félrevezető, valótlan információk valamint a témaromboló hozzászólások megjelentetése. Minden olyan technikai beavatkozás témarombolásnak minősül, ami zavaróan megváltoztatja az értékelés, hozzászólás méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak megfelelő használatát. Tartalmi témarombolásnak minősül a kulturált, folyamatos társalgást egyértelműen, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
 • Mások szidalmazása, más felhasználók vulgáris jelzőkkel történő illetése. Más felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető hozzászólás, amely alpári című vagy tartalmú. Ha egy regisztrált felhasználó sérelmezi a róla mások által írt hozzászólást, a Tortacentrumtól kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik jelen szabályzatba. Ezekben az esetekben a Tortacentrum moderátora és ügyfélszolgálata jogosult dönteni a hozzászólás esetleges törléséről,
 • Nem megengedett az olyan felhasználónevek használata, amelyeknek provokálás, a felhasználónévhez nem köthető sérelmek, minden alapot nélkülöző, egyéb felhasználókat megtévesztő, félrevezető hozzászólások megjelentetése, illetve konkrétumok nélküli, tartalmi témarombolás a célja. Ezen felhasználók hozzászólásai törlésre, ők maguk pedig a Tortacentrum termékeinek értékelését, és a termékekhez való hozzászólást engedélyező rendszeréből azonnal kizárásra kerülnek.
 • Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának felemlegetése, illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk megjelentetése,
 • Kereskedelmi jellegű hirdetések megjelentetése. Kereskedelmi hirdetésnek számít minden olyan értékelés vagy hozzászólás, amely terméket, szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást, vagy nyereségorientált vállalkozást reklámoz. Az ilyen jellegű értékelések ill. hozzászólások törlésre kerülnek. Közérdekű weboldalak (pl. postai díjszabások) linkjei közölhetők.
 • Az értékelésekben illetve hozzászólásokban tilos a felhasználó elérhetőségének közlése (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség [Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb], bankszámla szám, egyéb).
 • Jogsértő hozzászólások megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve jogsértés és/vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít.

6/3. A hozzászólások valóságtartalmáért a Tortacentrum semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban hozzászólása a Tortacentrum – vagy más harmadik személy- jogát, jogos és méltányolható érdekét, illetve közérdeket sérthet, azt a Tortacentrum indokolás nélkül törölheti.

6/4. A Tortacentrum a termékeinek értékelését, és a termékekhez való hozzászólást engedélyező rendszerének moderátorára ruházza annak jogát, hogy azokat a értékeléseket illetve hozzászólásokat, amelyek megsértik a fenti sorokban foglaltakat, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsa.

6/5. A jelen ÁFF-ben közzétett alapelvek következetes be nem tartása a Tortacentrum termékeinek értékelését, és a termékekhez való hozzászólást engedélyező rendszeréből való teljes kitiltást vonja maga után!

7. Személyes adatok védelme

7/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Tortacentrum a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

7/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Tortacentrum csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a Tortacentrum fejlesztéséről, az online áruházban elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, a Tortacentrum szolgáltatásairól, valamint a Tortacentrumot érintő hivatalos értesítésekről.

7/3. A Tortacentrum hírlevél szolgáltatásáról bármikor leiratkozhat felhasználói fiókjában való beállítással vagy ügyfélszolgálatunknak küldött e-mail útján.

7/4. A Felhasználóról a Tortacentrum által nyilvántartott adatok, a Tortacentrum által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A regisztrálás alatt illetve rendelési űrlap kitöltése közben a Felhasználó átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Tortacentrum az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

7/5. A Tortacentrum a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére a Tortacentrum köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

8. Reklamáció, kapcsolattartás

8/1. A Tortacentrum Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Tortacentrum Ügyfélszolgálata írásban, a Felhasználó személyes profilján megadott e-mail címére küldött elektronikus levél útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

8/2. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Tortacentrum szolgáltatását érintő kérdésekben a felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

9. További információk

További információkat a jelen Általános Felhasználási Feltételek mellékletei tartalmaznak.

A Tortacentrum adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata

A Tortacentrum jogi nyilatkozata

Jelen dokumentum az ÁFF 2011. szeptember 25. napjától hatályos verziója.
Euro-Kuchen Kft. © Minden jog fenntartva!

 

1. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
© Copyright 2013 - tortacentrum.hu